Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 20L

6.295-557.0

Aktivní čisticí koncentrát pro vysokotlaké čističe šetrný k materiálům, pro silné znečištění oleji, tuky a minerálními látkami.

Vhodný k mytí vozidel, čištění plachet a mytí motoru. Bez NTA

Dostupnost: Skladem
 
původní cena 3 608 Kč
ušetříte 180 Kč
3 428 Kč
2 833 Kč bez DPH
Přidat do košíku
2833 3 428
VLASTNOSTI
 • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
 • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
 • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
 • Šetrný k materiálům
 • Příjemná, svěží vůně
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
 • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
 • Neobsahuje fosfáty
 • Neobsahuje silikon

 • VAROVÁNÍ
  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P405 Skladujte uzamčené.