Odmašťovač EXTRA RM 31, 20L

6.295-069.0

Vysoce koncentrovaný základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe.

Čistí velmi efektivně a v každém teplotním rozsahu silná znečištění jako je olej, tuk, tér, saze a pevné částice spalin.

Dostupnost: Skladem
 
původní cena 3 408 Kč
ušetříte 170 Kč
3 238 Kč
2 676 Kč bez DPH
Přidat do košíku
2676 3 238
VLASTNOSTI
 • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
 • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
 • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
 • Příjemná, svěží vůně
 • Neobsahuje fosfáty
 • Neobsahuje silikon
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
 • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

 • VAROVÁNÍ
  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.